Privacyverklaring

Handboogsportvereniging Constantia

Handboogsportvereniging Constantia, gevestigd aan Torenstraat 154, 5151 JR Drunen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://hbvconstantia.nl Torenstraat 154, 5151 JR Drunen 0416-376457

Postadres:

Zonnebloemlaan 68, 5151 TB Drunen

Persoonsgegevens die wij verwerken
Handboogsportvereniging Constantia verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze vereniging en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voornaam en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Bankrekeningnummer
  • Lidmaatschap NHB
  • Aanvang/admelding lidmaatschap.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verzamelen geen gegevens via onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Handboogsportvereniging Constantia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te informeren over wijzigingen van onze vereniging
– Handboogsportvereniging Constantia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Handboogsportvereniging Constantia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Handboogsportvereniging Constantia) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Handboogsportvereniging Constantia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens 10 jaar Staat in de statuten

Delen van persoonsgegevens met derden
Handboogsportvereniging Constantia deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Handboogsportvereniging Constantia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Handboogsportvereniging Constantia jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

NHB 1 jaar Lopende verenigingsjaar

Webhost 1 jaar Lopende verenigingsjaar

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Handboogsportvereniging Constantia gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Handboogsportvereniging Constantia en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hbvconstantia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Handboogsportvereniging Constantia wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Handboogsportvereniging Constantia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via info@hbvconstantia.nl