Jaarvergadering

Algemene ledenvergadering/jaarvergadering

Graag nodigen wij hierbij alle leden van Constantia, van 16 jaar of ouder uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering op Zondag 21 Januari 2018
om 10.30 uur in ons clubgebouw aan de Torenstraat 154 in Drunen.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Vaststellen verslag A.L.V. van 22-01-2017
4. Ingekomen stukken
5. Verslag Penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing nieuwe kascommissie
8. Verkiezing bestuursleden
9. Rondvraag
10. Sluiting